Το εν λόγω μάθημα έρχεται να προσφέρει μια πτυχή καινοτομική τόσο σε επίπεδο προγράμματος σπουδών όσο και σε ο,τι αφορά την επιχειρησιακή πρακτική, αφού φιλοδοξεί στο να διδάξει τον σύγχρονο τρόπο επιχειρηματικής σκέψης με έμφαση σε προβλήματα εφαρμογής κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οι θεωρητικές βάσεις της επίλυσης προβλήματος, σε επίπεδο γνωστικής διεργασίας, ομαδικής συνεργατικής αλλά και μαζικής διαδικασίας (επίπεδο οργανισμού) έρχονται να προσαρμοσθούν σε επίπεδο knowledge-intensive επιχειρηματικών προτύπων. Παράλληλα, εισάγονται οι σύγχρονες έννοιες του co-creation, ο ρόλος των social media και μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας τα οποία χρήζουν επίλυσης.