Οι φοιτητές στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν βασικές αρχές κοστολόγησης υπηρεσιών και αγαθών. Ειδικότερα οι φοιτητές έχοντας διδαχθεί τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας στο μάθημα «Οικονομικά του Διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων» στο μάθημα της «Κοστολόγησης Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα επικεντρωθούν στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών. Ειδικότερα στο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές της κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών και πώς οι εν λόγω αρχές συνδέονται με τα αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα. Το βασικό μέρος του μαθήματος θα αφορά την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και αγαθών τα οποία παρέχονται μέσω του διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων. Η κοστολόγηση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί ίσως τον κρισιμότερο παράγοντα για ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στο διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα, η οποία και κρίνει κατά πολύ την βιωσιμότητα ή όχι του εν λόγω επιχειρηματικού μοντέλου.