Ο σύγχρονος manager προκειμένου να είναι επιτυχημένος στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανωσιακό περιβάλλον απαιτείται να έχει ικανότητες πολύ ευρύτερες από εκείνες που ορίζονται από τη γνώση του αντικειμένου και τις τεχνικές του γνώσεις και δεξιότητες. Ο επιτυχημένος manager εκτός από γνώσεις έχει πειθώ, έχει εποπτεία του όλου και την ικανότητα να χειρίζεται σύνθετα θέματα εντός και εκτός επιχείρησης.
Το μάθημα ξεκινά με την παρουσίαση των βασικών θεωριών ηγεσίας και απευθύνει το λόγο στους ίδιους τους συμμετέχοντες προτείνοντάς τους τρόπους να καλλιεργήσουν και να ενδυναμώσουν τις δικές τους. Ξεκινώντας λοιπόν τις διαλέξεις με μια μικρή αναφορά στις αρετές της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρείας όπως τις περιγράφει ο Πλάτωνας, εξετάζουμε το θέμα ηγεσία σε συνάρτηση με την «Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων» αποσκοπώντας στην παρακίνηση των συμμετεχόντων να καταγράψουν, να αναλύσουν και να συζητήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και στη συνέχεια να τις «βελτιώσουν» μέσα από μία σειρά διαδικασιών με πολύ έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναλύονται θέματα όπως:
• Το χάρισμα και Η Γνώση – βλέπε «Πολιτικός» του Πλάτωνα.
• Η πειθώ του λόγου και ο διάλογος ως στοιχεία της Ηγεσίας.
• Ο ηγέτης και το νομικό πλαίσιο – βλέπε «Πολιτεία» του Πλάτωνα.

Πλην αυτών το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές διοίκησης προσωπικού και σε θέματα όπως ομάδα και ηγεσία, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους και θυμού καθώς και θέματα διαφοράς και επίλυσης συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
Σημαντική αναφορά γίνεται σε θέματα καθοδήγησης, παρακίνησης και βελτίωση του εργασιακού κλίματος με στόχο τη μεγέθυνση της παραγωγικότητας της ομάδας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης (ή οργανισμού). Προς τούτο η διδασκαλία γίνεται με τεχνικές συμμετοχής και προσομοίωσης, καθώς και με αναφορές σε πολλές μελέτες περιπτώσεων.