Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες.

Έχει αποδειχτεί ότι η διεξαγωγή του εμπορίου κατ’ αυτόν τον τρόπο παρακινεί τις επιχειρήσεις σε καινοτομίες που σχετίζονται:
• με την ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων,
• τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management),
• το διαδικτυακό μάρκετινγκ (Internet marketing)
• τη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing),
• την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (electronic data interexchange – EDI),
• την καταγραφή συστημάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.

Το μάθημα αυτό συνδέει τις βασικές πτυχές του Μάρκετινγκ με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει:
• την εφαρμογή των Βασικών Αρχών του Μάρκετινγκ στις περιοχές της διαδικτυακής και ψηφιακής αγοράς.
• την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) και τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται αυτό δυναμικά στο χώρο επιρροής του Μάρκετινγκ.
• τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας θεωρητικής βάσης-μοντέλο αλλά και εργαλεία-πίνακες που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και βοηθούν τους ασχολούμενους με το μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες στο να πάρουν τις σωστές αποφάσεις τόσο στις απτές όσο και στις άυλες επιχειρήσεις.
• τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τις επιπτώσεις τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη εφαρμογή στις Τουριστικές Επιχειρήσεις.