Το μάθημα περιλαμβάνει αναφορές στις θεωρίες αλλά και τις πρακτικές των Δημοσίων Σχέσεων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας όπως διαμορφώνεται αυτές από συμβατικά και ψηφιακά μέσα, συμβάλλοντας στο κτίσιμο της θετικής εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας και εικόνας.

Επιμερίζοντας το εξωτερικό της περιβάλλον μια επιχείρηση ή οργανισμός οφείλει να μεριμνά για τις σχέσεις της με το επιχειρηματικό, οικονομικό, κοινωνικό, ρυθμιστικό, πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον στο οποίο και δραστηριοποιείται και να αντιμετωπίζει το καθένα χωριστά αλλά και σε συνάρτηση μεταξύ, επιδιώκοντας έτσι την καλλιέργεια ενός θετικού προφίλ εταιρικής εικόνας σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης.

Στο μάθημα αναλύεται ο συμβουλευτικός και επιτελικός ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων, σε διαφορετικούς τομείς διάδρασης της επιχείρησης ή οργανισμού και της επαφής τους με διαφορετικά κοινά [τοπικοί φορείς, πολίτες, δημόσιο, εσωτερικά κοινά (εργαζόμενοι διαφόρων βαθμίδων), η Διοίκηση, οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές και αντιπρόσωποι, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κ.ά.].
Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας στο πεδίο των Δημοσίων Σχέσεων σημαίνει κάθετη και οριζόντια ανάπτυξη και αντιμετώπιση της Επικοινωνίας ως “Φιλοσοφίας της Διοίκησης”, σημαίνει το σχεδιασμό των πρακτικών εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της καλής φήμης αλλά και της υπεύθυνης στάσης επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Το μάθημα εστιάζεται στις δυνατότητες και τη δυναμική, αλλά και στα όρια της Κοινωνικής Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Προς τούτο παρουσιάζονται τα οφέλη των φορέων οι οποίοι ασκούν ορθή διαχείριση της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά στους κίνδυνοι που ενέχονται από την παραμέληση των ορθών πρακτικών και των επικοινωνιακών ενεργειών που διαμορφώνουν την εικόνα της επιχείρησης-οργανισμού και συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητά της.

Επιπλέον, το μάθημα επικεντρώνεται στη σύναψη και τη διατομή (interface) ανάμεσα στη Διοίκηση, την Πληροφοριακή Επικράτεια και Τεχνολογία και στην Επικοινωνία. Γίνεται μια ανασκόπηση και κριτική αξιολόγηση των σύγχρονων εξελίξεων στο πλαίσιο των επικοινωνιακών λειτουργιών και εφαρμογών στην Κοινωνία / Οικονομία της Πληροφορίας.

Το πρακτικό δηλαδή εφαρμοσμένο μέρος του μαθήματος βασίζεται σε Διαδραστικές Ασκήσεις Προσομοίωσης (a workshop-based ‘role play’), στις οποίες οι φοιτητές, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων, αναλαμβάνουν να καταρτίσουν και να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα Στρατηγικής Επικοινωνίας ή επίκαιρο Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής για ένα συγκεκριμένο φορέα/επιχείρηση της δικής τους επιλογής.