Το μάθημα ασχολείται με την περιγραφική στατιστική, στην παρουσίαση δηλαδή και τη συνοπτική περιγραφή δεδομένων.
Στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος γίνεται αναφορά στις εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, στις τυχαίες μεταβλητές, τις κατανομές πιθανότητας, τις μονοδιάστατες διακριτές κατανομές, τις μονοδιάστατες συνεχείς κατανομές και τη δειγματοληψία.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών στατιστικών εννοιών και μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής και επιδιώκεται η ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• One Sample T-Test
• Chi Square (ή έλεγχος Χ2)
• Τα-Τεστ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων
• Paired T-Test
• Τον έλεγχο Κανονικότητας
• Τον έλεγχο KRUSKAL-WALLIS
• One Way ANOVA
• Και τον έλεγχο γραμμικής συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών

Σημειώνεται ότι βασικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η διδασκαλία του στατιστικού λογισμικού SPSS.