Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας αποτελεί μια επιχειρησιακή διαδικασία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση και την αξιολόγηση επικοινωνιακών προγραμμάτων (συνήθως για επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες) προς τους καταναλωτές ή/και άλλα εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια.
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής και αναλύει τα πλεονεκτήματα της έναντι των παραδοσιακών επικοινωνιακών προσεγγίσεων.
Υπό αυτό το πρίσμα σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίων οι σημαντικοί χώροι εταιρικής επικοινωνίας σε συνδυασμό με τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του οργανισμού.
Προς τούτο το μάθημα προβαίνει σε μια εκτενή επισκόπηση των λειτουργιών εταιρικής επικοινωνίας: την επικοινωνία μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και τις εφαρμογές όλων των ανωτέρω στην περιοχή της νέας και ψηφιακής τεχνολογίας.
Επικέντρωση στις επικοινωνιακές στρατηγικές και τακτικές που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του ολοκληρωμένου εταιρικού προγράμματος επικοινωνίας. Επισκόπηση ερευνητικών προσεγγίσεων όπως συνεντεύξεις, αξιολογήσεις, κυκλοφορίες, συνδρομές, δημοσκοπήσεις κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στην εταιρική επικοινωνία. Υπευθυνότητες και καθήκοντα των επαγγελματιών εταιρικής επικοινωνίας. Μελέτη των οργανωσιακών λειτουργιών, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων, των νομικών θεσμών και των ηθικών διλημμάτων, διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Ενημερωτικές και πειστικές εκστρατείες, ειδικές εκδηλώσεις, αγορά μέσων, πνευματικά δικαιώματα, συγγραφή δελτίων τύπου και διεξαγωγή συνεντεύξεων τύπου.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα εργαλεία επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους και αναλύονται βήμα προς βήμα η διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας, αλλά και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του.
Επισκόπηση των βασικών εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προσωπική πώληση, διαδραστικό μάρκετινγκ κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στους ιδιαίτερους επικοινωνιακούς στόχους που κάθε εργαλείο εξυπηρετεί. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση μελετών περίπτωσης