Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κυρίως μέσω του διαδικτύου, έχουν αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία δεν υφίσταντο στο παραδοσιακό εμπόριο. Στα πλαίσια του μαθήματος οικονομικά του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας εστιασμένες όμως στα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές αφενός θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας και αφετέρου θα έχουν την δουν την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αρχών σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάλυση των αξιακών αλυσίδων και πως αυτές επηρεάζουν τους οικονομικούς δείκτες επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσω του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.