Με το μάθημα αυτό ολοκληρώνεται η τριμελής συστάδα μαθημάτων επί της παραγωγής στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της σχεδίασης και παραγωγής έντυπου και ψηφιακού υλικού προς χρήση στα αντίστοιχα Μ.M.E. και επιχειρήσεις του κλάδου, σχεδιασμό περιεχομένου κλπ. Ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έρχεται σε επαφή με state-of-the-art λογισμικό για desktop publishing επάνω σε εφαρμογές του πραγματικού κόσμου, ενώ έχει την ευκαιρία να συμβάλλει στην παραγωγή έντυπου υλικού στα πλαίσια των κεντρικών δράσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει αναγνωρίσει το ειδικό βάρος του έντυπου λόγου και την αντίστοιχη κληρονομιά η οποία μεταφέρεται στην ψηφιακή εκδοχή της σχετικής παραγωγής.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επεξεργασίας εντύπου καθώς και των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων, επάνω σε αξιοσημείωτο εύρος θεμάτων.
• Εντρυφήσει στην διαδικασία παραγωγής εντύπου υλικού και περιεχομένου τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να αποτελέσει μέρος μιας διαδικασίας σύγχρονης παραγωγής με έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία.
• Αναλύει τις ανάγκες και να σχεδιάζει πάνω σε αυτές. Παράλληλα, να επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους φορείς εντός πολυθεματικού ανθρώπινου περιβάλλοντος.