Μετά από μια πλούσια αναφορά στα θέμα της επιστημολογίας και της μεθοδολογίας το μάθημα μυεί τους φοιτητές στις αρχές της επιστημονικής σκέψης και της έρευνας, την οποία και διακρίνει σε ποιοτική και ποσοτική.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στην ποιοτική έρευνα όπου και παρουσιάζονται οι ερευνητικές προσεγγίσεις της ποιοτικής μεθόδου: συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, μελέτες περίπτωσης και εθνογραφία, δηλαδή η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης. Καθώς τα ποιοτικά δεδομένα (δηλαδή έννοιες όπως δημοκρατία, αγάπη κ.ά.) είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, το μάθημα δίνει έμφαση στην κατανόηση των τεχνικών ερωτηματολογίου και τη χρήση κλιμάκων. Επιπλέον δίνεται έμφαση στη σημασία της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων σε συνάρτηση με τις υποθέσεις εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήματα.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στην ποσοτική έρευνα αποσκοπώντας στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές μεθόδους ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων με έμφαση τόσο στη θεωρητική κατανόηση όσο και στην πρακτική εφαρμογή.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση:
• να χρησιμοποιούν τα στατιστικά εργαλεία για την περιγραφική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τον προβληματισμό και την μεταξύ των παραγόντων αυτών συσχέτιση,
• να κατανοήσουν την έννοια της στατιστικής επαγωγής,
• να εφαρμόζουν πρακτικά τις διαδικασίες εκτίμησης των πληθυσμιακών παραμέτρων και του ελέγχου των υποθέσεων,
• να γνωρίζουν την έννοια του στατιστικού ελέγχου και τα εργαλεία της ανάλυσης της γραμμικής παλινδρόμησης,
• και να έχουν εξοικειωθεί με τη διαδικασία της παραγοντοποίησης και του ελέγχουν των μεταβλητών.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές υλοποιούν μικρή ερευνητική εργασία, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που διδάχτηκαν.