Τα Δίκτυα είναι η βάση πάνω στην οποία λειτουργούν τα Ψηφιακά Μέσα και πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες επικοινωνίες. Το μάθημα εστιάζει στα βασικά σημεία τις θεωρίας και της πράξης που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές για να μπορέσουν να αντιληφθούν πως λειτουργούν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα και θα χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι σε ολόκληρη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή στα Δίκτυα. Πως χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, τα κινητά τηλέφωνα.
• Υλικό Δικτύων. Παρουσίαση LAN, MAN, WAN και Διαδικτύων
• Το Διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία, τα ασύρματα Δίκτυα και τα RFID Δίκτυα
• Προτυποποίηση δικτύων. Ποιοι είναι οι οργανισμοί που ασχολούνται με την προτυποποίηση.
• Μονάδες μέτρησης
• Εισαγωγή στο Ethernet
• Παρουσίαση DSL
• Ασύρματα δίκτυα
• Ευρυζωνικά δίκτυα
• Bluetooth
• RFID
• Εισαγωγή στη δρομολόγηση
• Πρωτόκολλο IP
• DNS
• Ο παγκόσμιος ιστός. Αρχιτεκτονική, στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες. HTTP και HTML
• Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Διαδικτύου
• Παρουσίαση επιλογών φιλοξενίας ιστοσελίδων
• Το διαδίκτυο και οι κινητές συσκευές
• Ήχος και Video πραγματικού χρόνου.
• Ασφάλεια δικτύων και εφαρμογών

Στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος παρουσιάζονται εναλλακτικές αρχιτεκτονικές τοπικών δικτύων αλλά και ευρυζωνικών δικτύων όπως είναι το ΕΔΕΤ. Δίνεται project στους φοιτητές με θέμα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την σύλληψη μιας ιδέας για μια διαδικτυακή εφαρμογή έως τη λειτουργία της. Οι φοιτητές αναφέρονται σε θέματα επιλογής δικτύου, επιλογής τεχνολογιών, επιλογής πακέτων φιλοξενίας κτλ.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Εισαγωγή στην HTML5 και την Javascript
• Προγραμματισμός ιστοσελίδων για κινητές συσκευές (Responsive)
• Δημιουργία απλών βάσεων Δεδομένων MySQL

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τις βασικές αρχές λειτουργία των τοπικών δικτύων και του Διαδικτύου
• Την λειτουργία του παγκόσμιου ιστού
• Τις αρχές μετάδοσης ήχου και video από το Διαδίκτυο
• Ποια είναι τα βασικά θέματα ασφάλειας στα δίκτυα και λύσεις
• Πως δημιουργείται μια Διαδικτυακή εφαρμογή και ποια τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά τη δημιουργία και την λειτουργία της
• Να προγραμματίζουν απλές εφαρμογές σε HTML5 και MySQL