Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση των αιτιών, των διεργασιών και των συνεπειών της μεσοποίησης της πολιτικής, εξετάζοντας τη σχέση των μέσων επικοινωνίας, των πολιτικών θεσμών και της πολιτικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης και έκφρασης γνώμης. Τα βασικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι πώς λειτουργεί η πολιτική πειθώ, πώς επιδρά η επαγγελματοποίηση της δημόσιας επικοινωνίας στους πολιτικούς θεσμούς, πώς σχεδιάζονται και πώς επιδρούν οι προεκλογικές εκστρατείες, πώς τα πολιτικά μηνύματα επιδρούν στην πολιτικές αντιλήψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές των πολιτών και πώς οι πολίτες χρησιμοποιούν τα μέσα για τη συμμετοχή τους στις πολιτικές διαδικασίες, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Το μάθημα επικεντρώνεται:
• στη δομική σχέση (α) πολιτών, (β) δημοσιογράφων και (γ) πολιτικών.
• στο ρόλο των ΜΜΕ, στη διασπορά αξιόπιστης ενημέρωσης και στην παροχή διαύλων επικοινωνίας σε πολίτες και πολιτικές δυνάμεις.
• στην περιγραφή των πολιτευμάτων και της πολιτικής επικοινωνίας που υιοθετούν σε επίπεδο ενημέρωση και συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια πράγματα.
• στο θέμα της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας έκφρασης στη συγκρότηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων και του κράτους δικαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Τα θέματα της κοινής γνώμης, των δημοσκοπήσεων, της προπαγάνδας και του πολιτικού μάρκετινγκ και τέλος οι δομές των ΜΜΕ, οι σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις και την πολιτική εξουσία, τα θέματα κυριαρχίας και δημοκρατίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές που εισάγουν στην πολιτική επικοινωνία το διαδίκτυο και τα νέα μέσα και στο ερώτημα εάν οι νεότερες τεχνολογίες επικοινωνίας αποτελούν λίκνο για μια πιο ανοιχτή δημοκρατία ή ένα εργαλείο για την εντατικοποίηση του ελέγχου της δημόσιας επικοινωνίας από τις πολιτικές ελίτ.
Τέλος, στο πλαίσιο του ιδίου μαθήματος αναλύεται η έννοια του πολιτικού μάρκετινγκ και ο εμπλουτισμός της πολιτικής επιστήμης με τις τεχνικές του μάρκετινγκ με βάση τις οποίες χαρτογραφείται το εκλογικό σώμα και καταγράφεται η πολιτική προτίμηση με κριτήριο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και σε συνάρτηση με τη δημοφιλία του πολιτικού. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά σε πρακτικές καλλιέργειας της φήμης και του προφίλ των πολιτικών προσώπων με αναφορά στη δράση τους και τη σχέση τους με τα ΜΜΕ.