Το μάθημα λειτουργεί συνδυαστικά με τα μαθήματα «Παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών εικόνας και animation” και «Ψηφιακός σχεδιασμός εντύπων μέσων» προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην παραγωγή των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Επί αυτού του συνόλου, το εν λόγω μάθημα καλείται να οικοδομήσει γνωστικά το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των πληροφοριακών εφαρμογών του ήχου και της κινούμενης εικόνας (video). Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με μια σειρά από θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής και συνειδητοποιεί το πώς αυτές υλοποιούνται στην διαχείριση του ψηφιακού ήχου και video.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει σε επίπεδο εφαρμογής και αναγκαιότητας τον κεντρικό ρόλο των οπτικοακουστικών εφαρμογών στην σύγχρονη πραγματικότητα των media.
• Έχει κατανοήσει την θεωρία υποβάθρου σε ο,τι αφορά τα μέσα τα οποία παρέλκονται στο ακουστικό και στο οπτικό ερέθισμα.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επεξεργασίας ήχου και video καθώς και των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων.
• Αποτιμά και αξιολογεί την μέθοδο και το αποτέλεσμα, από πλευράς αισθητικής, τεχνολογικής προσέγγισης, επικοινωνίας κ.ο.κ.
• Περιγράφει, αναλύει, επεξηγεί και εν γένει επικοινωνεί όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν εντός της ανάπτυξης οπτικοακουστικών εφαρμογών.
• Κατέχει την θέση των συγκεκριμένων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποίησε στο μάθημα επί της πλήρους (αφαιρετικής) εικόνας της όλης διαδικασίας και φάσεων μιας παραγωγής.
• Να έχει βιώσει την στενή συσχέτιση του ήχου και της εικόνας σε επίπεδο τεχνολογίας υποβάθρου, εργαλείων διαχείρισης, μηνύματος και ερμηνείας.