Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρίες οργανώσεων ανθρωπίνων σχέσεων και λήψης αποφάσεων στους εργασιακούς οργανισμούς. Οι σχέσεις διοίκησης και εργαζομένων. Πως λειτουργεί η αρχή της μοναδικότητας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι μορφές επιχειρησιακής επικοινωνίας. Πως λειτουργεί η επικοινωνία στη συμμετοχική διοίκηση. Προσέγγιση των επιχειρησιακών συναντήσεων, των συμβουλίων, των συσκέψεων. Η σύνταξη εγγράφων, εγκυκλίων και υπηρεσιακών εκθέσεων, η ομαδική επικοινωνία, τα προβλήματα και οι προοπτικές ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο και η πρακτική έκφραση της υποκίνησης, της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης του ανθρωπίνου δυναμικού. Τα ηλεκτρονικά μέσα των σύγχρονων ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών και η πολυεπίπεδη ανάπτυξη της επικοινωνίας καθώς σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές δίνουν νέες εκτενείς δυνατότητες στους διοικητικούς μηχανισμούς.
Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος θα γίνει εισαγωγή στο Microsoft Word, Excel και Poerpoint.