Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Επιστήμης του Μάρκετινγκ, τις οποίες και επικεντρώνει στα πεδία των λειτουργιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα στέλεχος μάρκετινγκ.
Tο μάθημα εξειδικεύει τον διαχειριστικό προβληματισμό στις περιοχές του σχεδιασμού και της παραγωγής του προϊόντος, στη σχέση του προϊόντος με τον καταναλωτή και την καταναλωτική συμπεριφορά, στη ζήτηση του προϊόντος από την αγορά και τα κοινά του, στην τμηματοποίηση της αγοράς και τη διαμόρφωση προϊόντων για κάθε κοινό, στην μελέτη του ανταγωνισμού και τη διαφοροποίηση από αυτόν, στην έρευνα και το μείγμα μάρκετινγκ, δηλαδή, σε θέματα όπως:
• διαχείριση του προϊόντος – brand management
• τιμολόγηση (κόστος και τιμή),
• τη διανομή (δίκτυα, συνεργασίες κ.λπ.)
• την προώθηση και την προβολή του.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν τη διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων μάρκετινγκ, αλλά και την επιλογή του κατάλληλου μείγματος (4P) μέσα από την έρευνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της έρευνας μάρκετινγκ όπου και εξετάζονται τα διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, οι εναλλακτικοί τύποι σχεδιασμού έρευνας, καθώς και βασικές μέθοδοι και μέσα συλλογής δεδομένων στο μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο δειγματοληψίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ανάλυσης, ερμηνείας και παρουσίασης των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα.