Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Επιστήμη της Οργάνωσης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ως ενιαίους και καλά δομημένους μηχανισμούς που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία και διαθέτουν στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σημασία της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών αλλά και των συναναστροφών τους με το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τις δράσεις εκείνες που διευκολύνουν τη ροή εργασίας τους και συμβάλλουν στην αριστοποίηση του έργου της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά.
Το μάθημα αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ως κοινά διοικητικά πεδία. Ωστόσο η δομή και αποστολή καθορίζουν και το πράττειν τους. Οι δημόσιοι οργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας και οι δραστηριότητές τους άπτονται όλων ανεξαίρετα των πτυχών της: οικονομικών, επιχειρηματικών, πολιτικών, πολιτιστικών και άλλων. Οι παρεμβάσεις τέτοιων οργανισμών στις διάφορες δραστηριότητες μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας καθορίζονται από το πολιτικό σύστημα και το συνταγματικό πλαίσιο του κάθε κράτους–αλλάζουν όμως και σε συνάρτηση με δεδομένα που συνδέονται με παγκόσμιες πολιτικές, οικονομικές και άλλες εξελίξεις ή φαινόμενα.
Στο μάθημα λοιπόν αυτό επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση του ρόλου των δημόσιων οργανισμών, τη σημασία της δημόσιας πολιτικής καθώς και τον μεταβαλλόμενο ρόλο του κράτους στην εποχή μας. Προς τούτο η προσοχή εστιάζεται σε οργανισμούς διαφόρων μεγεθών, διαφορετικών μορφών (π.χ., κυβερνητικούς, μη-κυβερνητικούς, διεθνείς), που λειτουργούν σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, διαφορετικά πολιτικά ή οικονομικά συστήματα. Τέλος θα ασχοληθούμε με θέματα, προβλήματα και πρακτικές της δημόσιας διοίκησης και δημόσιας πολιτικής σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Κοινότητα.
Στην πορεία των διαλέξεων επιδιώκεται να γίνει κατανοητό στους φοιτητές:
• Οι λόγοι δημιουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και στοιχεία που συνθέτουν τις σχέσεις τους με τρίτους (συνεργάτες, διάφορα κοινά αλλά και πελάτες).
• Οι κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες και οι αναγκαίες συνέργιες που συγκλίνουν σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα που υπηρετεί την αποστολή της επιχείρησης ή οργανισμού.
• Η σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και διοίκησης μιας επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της – ο καταμερισμός έργου και ευθυνών.
• Ο προσανατολισμός της οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών στο έργο και την πολιτική τους, οι μεταξύ τους ομοιότητες και οι διαφορές τους στην πράξη αλλά και σε συνάρτηση με την ίδια την αποστολή τους.