Με την εγγραφή ενός φοιτητή στο τμήμα αυτόματα αποκτά το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Το βιβλιάριο ασφάλισης εκδίδεται από την γραμματεία του τμήματος ή το ιατρείο ή το ασφαλιστικό ταμείο των κηδεμόνων και θεωρείται κάθε χρόνο. Υπάρχουν δυο ειδών ασφαλίσεις.

Η πρώτη ασφάλιση είναι η ασφάλιση που προσφέρεται από το ίδρυμα. Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία που πιθανόν να ανήκουν οι γονείς σας ενδεχομένως δεν ασφαλίζουν τα παιδιά μετά το 18ο έτος τους. Γι αυτό το ίδρυμα μπορεί να σας ασφαλίσει και να σας παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψης. Το βιβλιάριο έχει ισχύ ν+2 χρόνια και εκδίδεται από το τμήμα.

Ο δεύτερος τρόπος ασφάλισης είναι η ασφάλιση στο ταμείο που ανήκουν οι γονείς σας. Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία διαγράφουν ένα παιδί από το οικογενειακό βιβλιάριο μόλις ενηλικιωθεί. Του παρέχουν την δυνατότητα να ανοίξει όμως φοιτητικό βιβλιάριο, συνδεμένο με των γονιών του, ώστε να μην χάσει την ασφάλιση που είχε. Το νέο φοιτητικό βιβλιάριο εκδίδεται και ανανεώνεται από την γραμματεία στο ταμείο ασφάλισης των γονιών σας με μια βεβαίωση σπουδών.

Η Υγειονομική Υπηρεσία, παρέχει Α’ βοήθειες στους σπουδαστές, τους ενημερώνει σε θέματα υγείας και νοσηλείας λειτουργεί το σπουδαστικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο εκδίδεται από τα Τμήματα των Σχολών αφού καταθέσουν:

α) Δήλωση του Ν. 1599/89 ότι δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό οργανισμό

β) μία (1) φωτογραφία.

Το βιβλιάριο υγείας χρησιμοποιείται για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών και Νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 και περιλαμβάνει:
α) Ιατρική εξέταση
β) Νοσοκομειακή περίθαλψη
γ) Φαρμακευτική περίθαλψη
δ) Παρακλινικές εξετάσεις
ε) Επίδομα τοκετού
στ) Φυσιοθεραπείες
ζ) Οδοντιατρική περίθαλψη
η) Ορθοπεδικά είδη.

Χορήγηση σπουδαστικού βιβλιαρίου υγείας προβλέπεται για όλους τους σπουδαστές που δεν καλύπτονται από κάποιο ασφαλιστικό φορέα. Όμως, ο σπουδαστής μπορεί να παραιτηθεί από την ασφάλισή του και να κρατήσει την ασφάλιση του Τ.Ε.Ι.

– Το βιβλιάριο χρησιμοποιείται από τον σπουδαστή στην έδρα του Τ.Ε.Ι. του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στον τόπο που θα ευρεθεί. Σε περίπτωση Νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το Ίδρυμα για τις περαιτέρω ενέργειες.

– Για την ιατρική περίθαλψη, ο σπουδαστής επιλέγει τον ιατρό-ο οποίος είναι υποχρεωμένος να σημειώσει την επίσκεψη στις σελίδες του βιβλιαρίου – πληρώνει την επίσκεψη και παίρνει απόδειξη. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής χρειαστεί φαρμακευτική κάλυψη, γράφει ο θεράπων γιατρός την φαρμακευτική συνταγή στο σπουδαστικό βιβλιάριο. Ο σπουδαστής αγοράζει τα φάρμακα, παίρνει απόδειξη καθώς και τα κουπόνια των φαρμάκων. Για οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

– Μέσα σε τρεις ημέρες το βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί στην Υγειονομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. για θεώρηση. Παράλληλα στην ίδια Υπηρεσία ο σπουδαστής καταθέτει αίτηση με την οποία ζητά την έγκριση χρηματικού ποσού που δικαιούται να πάρει από την εκάστοτε ιατρική ή οδοντιατρική πράξη.

– Το βιβλιάριο θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό της Υγειονομικής Υπηρεσίας και από τον Προϊστάμενο της Σπουδαστικής Λέσχης (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.).

Διακοπή χορήγησης σπουδαστικού βιβλιαρίου γίνεται όταν ο δικαιούχος : α) στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, β) ασφαλιστεί σε άλλο φορέα, γ) πάρει το πτυχίο του, δ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής που σε μικρές περιπτώσεις φτάνουν τα (11) εξάμηνα, ε) χάσει τη σπουδαστική ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο, στ) αναστείλει τις σπουδές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή σπουδών. Στις περιπτώσεις α και στ ο χρόνος διακοπής της παροχής δεν προσμετριέται στο χρόνο διάρκειας σπουδών.