Βαθμολογία (Άρθρο 3 Ν. 3404/2005, Φ.Ε.Κ. 260/τ.Α’/2005)

Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πτυχίου των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται ως εξής:

από 5,00- 6,49 «καλώς»,

από 6,50- 8,49 «λίαν καλώς»,

από 8,50- 10,00 «άριστα».

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακέραιας μονάδας.

Ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται με βάση τις διδακτικές μονάδες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική άσκηση και τα προαιρετικά μαθήματα.

Ο Βαθμός Πτυχίου προκύπτει από τον τύπο :

formula

όπου β1, β2,…..βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο Σπουδαστής και δ1, δ2, …..δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

Περιλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων που της αντιστοιχούν (20).