Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου 

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος δύο (2) εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για όλα τα μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο.

Εργαστηριακά μαθήματα
Με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών, για κάθε Ε.Μ., οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες, ώστε να είναι δυνατή τόσο η παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος όσο και η άσκηση των φοιτητών που ακολουθεί,μετά την παράδοση του Ε.Μ.Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους με το απαραίτητο υλικό.

Στόχος κάθε εργαστηριακού μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή αυτών, στις ασκήσεις προσομοίωσης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά το 80% των προβλεπόμενων μαθημάτων του εξαμήνου και αποτελεί κριτήριο επιτυχίας του εργαστηριακού μαθήματος για κάθε φοιτητή.

Εάν δηλαδή, ένας φοιτητής, απουσιάσει από το εργαστήριο είτε για λόγους ασθένειας, είτε για προσωπικούς λόγους και υπερβεί το ποσοστό των απουσιών του το 20% του συνόλου των εργαστηριακών μαθημάτων, τότε η παρακολούθηση κρίνεται ανεπιτυχής.

Θεωρητικά μαθήματα
Ένα θεωρητικό μάθημα υπολογίζεται ότι διδάχθηκε, εφ΄όσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 των προγραμματισμένων ωρών.

Αξιολόγηση του Φοιτητή

Στα θεωρητικά μαθήματα ο Φοιτητής αξιολογείται με τελική γραπτή εξέταση. Οι γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου .

Αν αποτύχει και πάλι, είναι υποχρεωμένος να ξαναδηλώσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο και να το παρακολουθήσει εκ νέου.

Αν το μάθημα είναι μεικτό, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του εργαστηριακού και του θεωρητικού μέρους.

Για το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, η αξιολόγηση των φοιτητών είτε είναι συνεχής, είτε λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες του εξαμήνου, κατά τις οποίες οι φοιτητές καλούνται και εξετάζονται από τον καθηγητή.

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης των φοιτητών είναι:
από 0.0  έως 3.9       κακώς
από 4.0 έως  4.9       ανεπαρκώς
από 5.0 έως  6.9       καλώς
από 7.0 έως  8.4       λίαν καλώς
από 8.5 έως  10        άριστα
Φοιτητής που έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) θεωρείται ότι έχει αποτύχει.