Η διάρκεια των σπουδών στο Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρείες ψηφιακών μέσων, δημοσίων σχέσεων, ειδησεογραφικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, καλλιτεχνικά φεστιβάλ κλπ. Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ΔΟΝΑ (Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών) καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.

Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού τα οποία αποτελούν την βάση των Επιστημών των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας.

Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.