Συχνές ερωτήσεις –Πτυχιακή εργασία

 

 1. Τι είναι πτυχιακή εργασία;

Είναι μια ολοκληρωμένη εργασία που εκτελείται κατά τον τελευταίο χρόνο σπουδών, και δίνει στους φοιτητές την δυνατότητα να εμβαθύνουν τη γνώση τους σε θέματα του αντικείμενου σπουδών τους. H πτυχιακή εργασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του πτυχίου και συνεισφέρει 20 διδακτικές μονάδες, παίζοντας σημαντικό ρολό στην βαθμολογία του πτυχίου . Ο φοιτητής  καλείται να κάνει εκτενή χρήση της βιβλιογραφίας και να πραγματοποιήσει ερευνά μεγάλης κλίμακας. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του φοιτητή για πραγματοποίηση μεταπτυχιακού σε συναφές αντικείμενο.

Η πτυχιακή που έχει ερευνητικό χαρακτήρα και οδηγεί σε αξιόλογα αποτελέσματα δύναται να δημοσιευτεί υπό μορφή ακαδημαϊκού άρθρου σε επιστημονικά περιοδικά.

 

 1. Προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας;

Ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται τυπικά στο 8 ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο τρίτα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

 

 1. Πώς επιλέγω πτυχιακή εργασία;

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ανακοινώνονται θέματα πτυχιακών τόσο στον πινάκα ανακοινώσεων του Τμήματος όσο και στον ιστότοπο του Τμήματος. Ο φοιτητής αφού δει τα ανακοινωθέντα θέματα έρχεται σε επικοινωνία με τον αντίστοιχο επιβλέποντα. Εφόσον συμφωνήσουν να συνεργαστούν για συγκεκριμένο θέμα, ο φοιτητής οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο αποδοχής πτυχιακής εργασίας και να το προσκομίσει στην Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στα σχετικά διαγράμματα διαδικασιών, διαθέσιμα στον ιστότοπο του Τμήματος.

 

 1. Πόσο χρονικό περιθώριο έχω για να την ολοκληρώσω;

Τυπικά η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δημοσιεύεται σχετική Απόφαση του Τμήματος σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν για τις πτυχιακές που δεν έχουν εμπροθέσμως ολοκληρωθεί.

 

 1. Πώς πραγματοποιείται η επίβλεψη της πτυχιακής;

Η επίβλεψη της πτυχιακής πραγματοποιείται με τακτικές συναντήσεις του φοιτητή με τον επιβλέποντα, οπού δίνεται καθοδήγηση, απαντώνται ερωτήσεις και προβλήματα, καθώς και ελέγχεται η πορεία της έρευνας.

 

 1. Τι είναι λογοκλοπή;

Ως λογοκλοπή νοείται η χρήση μέσα στην πτυχιακή εργασία, προτάσεων, ιδεών, ερευνών κλπ, χωρίς την αντίστοιχη αναφορά των πηγών των πληροφοριών. Επίσης λογοκλοπή θεωρείται η αυτούσια αντιγραφή, μεγάλων σε έκταση κειμένων, ακόμη και εάν γίνεται αναφορά στην πηγή των πληροφοριών. Οι αναφορές και οι παραπομπές πρέπει να αντιστοιχούν στην βιβλιογραφία που παρουσιάζεται στο τέλος της πτυχιακής εργασίας. Η λογοκλοπή επιφέρει κυρώσεις στους σπουδαστές που την διαπράττουν. Ο επιβλέποντας καθηγητής οφείλει να ενημερώσει την Συνέλευση του Τμήματος για φαινόμενα λογοκλοπής που έχει υποπέσει στην αντίληψή του.

 

 1. Ποτέ παρουσιάζεται μια πτυχιακή;

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έκτος από τις περιόδους των εξεταστικών.

 

 1. Πώς πρέπει να είναι μια πτυχιακή εργασία;

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό εκπόνησης πτυχιακής.

 

 1. Σε πόσα αντίγραφα πρέπει να την καταθέσω;

Η πτυχιακή κατατίθεται σε δύο αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (word).

 

 • Πόση ώρα έχω στην διάθεση μου για παρουσίαση;

Η παρουσίαση έχει διάρκεια δεκαπέντε λεπτά και γίνεται συνήθως με την χρήση power point. Μετά την παρουσίαση ακολουθεί 10-λεπτή εξέταση από την επιτροπή πτυχιακής.

 

 • Από πόσα άτομα εκπονείται η πτυχιακή εργασία;

Μια πτυχιακή εργασία συνήθως είναι ατομική. Υπάρχει η δυνατότητα για ανάθεση ομαδικής εργασία σε δυο φοιτητές.

 

 • Πώς αξιολογείται μια πτυχιακή;

Η αξιολόγηση της πτυχιακής βασίζεται κατά κύριο λόγο στα παρακάτω σημεία:

 • Πρωτοτυπία και δυσκολία θέματος
 • Μορφή και δομή πτυχιακής
 • Εσωτερική συγκρότηση και συνοχή εργασίας
 • Σαφής επιλογή και καλή εφαρμογή επίκαιρων δειγματοληπτικών και πειραματικών μεθόδων
 • Σαφήνεια και ορθή ανάλυση δεδομένων
 • Σαφήνεια στόχων, μεθοδολογίας και συμπερασμάτων
 • Σύνδεση των συμπερασμάτων με σημαντικά θεωρητικά μοντέλα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας
 • Σωστή χρήση βιβλιογραφίας, αναφορών και παραπομπών
 • Παρουσίαση πτυχιακής (χρήση οπτικοακουστικών μέσων, σωστή αξιοποίηση του χρόνου, επικοινωνιακή ικανότητα με το ακροατήριο, δυνατότητα επίλυσης αποριών και απάντησης ερωτημάτων)
 • Επίπεδο κατανόησης θέματος
 • Απαντήσεις του φοιτητή κατά την διάρκεια της εξέτασης από την επιτροπή πτυχιακής.
 1. Τι γίνεται σε περίπτωση που μια πτυχιακή θεωρηθεί ελλιπής;

Ο φοιτητής οφείλει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και να προσκομίσει νέο έντυπο και ηλεκτρονική μορφή της πτυχιακής σε διάστημα που θα του υποδείξει η επιτροπή πτυχιακής.