Από την 1-9-2017 το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας διοικείται από την προσωρινή Συνέλευση η οποία απαρτίζεται από τους:

Σπυρίδων Πολυκαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρος

Γεώργιο Ηλιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αγησίλαο Κονιδάρη, Καθηγητή Εφαρμογών, Μέλος

Ανάργυρο Κουμπαρέλη, Καθηγητή Εφαρμογών, Μέλος

Κων/νο Πετράκη, Καθηγητή Εφαρμογών, Μέλος

Γεράσιμο Πανά, ΕΔΙΠ, Μέλος

Σοφία Νεοφύτου, ΕΤΕΠ, Μέλος