Προϊστάμενος Τμήματος

Γεώργιος Ηλιάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
g.heliades@gmail.com

Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος

Σπύρος Πολυκαλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
s.polykalas@teiion.gr

Γραμματεία Tμήματος

Ντούκα Μοντεσάτου Μαγδαληνή

gramdmc@teiion.gr

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.)

Nεοφύτου Σοφία, Ε.Τ.Π.
sofia@teiion.gr