Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου γίνονται ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 4/02/2019 έως 12/02/2019.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 11/02/2019 (τα εργαστήρια στις 18-02-2019) και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξή τους στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των εργατηριακών μαθημάτων στο e-class.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου.

Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά:

  • δηλώνουν πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο και εγγράφονται.
  • στη συνέχεια δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και
  • τέλος δηλώνουν μαθήματα επομένων εξαμήνων.

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.

Ο φοιτητής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή τα 2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική (140 ΔΜ) και τα 2/3 των μαθημάτων (27 μαθήματα) για την πτυχιακή. Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.