Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  • Δυο Φωτογραφίες μεγέθους αστ. Ταυτότητας έγχρωμες
  • Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να αναγράφει ότι δεν ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλη σχολή.

Ημερομηνίες εγγραφών: από 15/01/2019 έως 18/01/2019.