Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου (με νεότερη ανακοίνωση θα προσδιορισθούν οι ακριβείς ημερομηνίες). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15-11-2018. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ).

Εξεταζόμενα μαθήματα.

Επισυνάψεις