Στον ιστότοπο του Ιδρύματος (www.teiion.gr) έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακ. έτος 2018-2019. Σημειώνεται ότι με Απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική μορφή.