Οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου καλούνται όπως καταθέσουν αίτηση παράτασης για την ολοκλήρωση των πτυχιακών τους εργασιών το αργότερο έως τις 2-3-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι εν λόγω πτυχιακές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31-05-2018. Στις περιπτώσεις όπου για τις εν λόγω πτυχιακές δεν κατατεθούν αιτήσεις παράτασης ή δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31-05-2018 οι πτυχιακές ακυρώνονται.
05/086
05/001
05/047
05/094
05/159
05/193
07/020
07/033
07/109
07/161
07/202
07/213
07/262
08/010
08/046
08/062
08/064
08/067
08/107
08/158
08/164
09/010
09/074
09/085
09/190
09/257
09/287
09/288
09/297
10/029
10/084
10/085
10/160
10/220
11/004
11/048
11/162