Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 19/02/2018 έως 23/02/2018. Από 26/02/2018 έως 2/03/2018 θα πραγματοποιηθούν διορθωτικές δηλώσεις.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 5 Μαρτίου και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη τους στον ιστότοπο του Τμήματος.

Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων στο e-class.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου.
  2. Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά:
    • δηλώνουν πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο και εγγράφονται.
    • Κατόπιν δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και στη συνέχεια μαθήματα επομένων εξαμήνων.
  3. Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και 56 διδακτικές μονάδες.
  4. Ο φοιτητής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.
  5. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος