Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση πρακτικής (διαθέσιμη στον ιστότοπο του Τμήματος),
  2. Βεβαίωση πρακτικής από τον φορέα απασχόλησης.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους την 1-03-2018 (σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 23-2-2018.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις 12-3-2018 (σε ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 7-3-2018.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις 26-3-2018 (σε ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 22-3-2018.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα έναρξης της πρακτικής άσκησης σε διαφορετική ημερομηνία από τις προαναφερόμενες κατόπιν όμως συνεννόησης με την Γραμματεία του Τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση η Γραμματεία ελέγχει:

  1. κατά πόσο ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της πρακτικής σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών (τυπικό εξάμηνο ίσο ή μεγαλύτερο του 8ου και περασμένα μαθήματα πάνω από το 2/3 των ΔΜ του Προγράμματος Σπουδών) και τις Αποφάσεις της Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής.
  2. την καταλληλότητα του φορέα όσον αφορά στη συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του ασκουμένου φοιτητή.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης περιορισμένου αριθμού πρακτικών μέσω ΕΣΠΑ.

Στον ιστότοπο του Τμήματος στην ενότητα «Πρακτική» περιέχεται ενδεικτική λίστα με φορείς στους οποίους οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2671027311, gramdmc@teiion.gr).

Εκ της γραμματείας του Τμήματος