Οι φοιτητές με ΑΜ: 15/046, 16/022, 16/037, 16/048, 16/064, 16/121, 16/124, 16/149, οι οποίο δεν κατέθεσαν τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας που είχε υποδειχθεί από την Γραμματεία, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Γραμματεία προκειμένου να ενημερωθούν για τις τροποποιήσεις που έγιναν, από την Γραμματεία, στις δηλώσεις μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.