Στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης eclass έχει δημιουργηθεί το μάθημα «Γραμματεία», στο οποίο καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν. Από τη Δευτέρα 13-11-2017 θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω του εν λόγω «μαθήματος» οι φοιτητές να αιτούνται διάφορα έγγραφα από την Γραμματεία (όπως βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό στρατολογίας κ.α) καθώς επίσης και να λαμβάνουν τα έγγραφα που έχουν αιτηθεί, μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των ανακοινώσεων της Γραμματείας στα emails των φοιτητών.