Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το
χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

 
1. Αίτηση πρακτικής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος),
 
2. Βεβαίωση πρακτικής από τον φορέα απασχόλησης.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις
2-10-2017 (σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 29-9-2017.
Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις
16-10-2017 (σε ιδιωτικούς φορείς)  θα πρέπει να καταθέσουν τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 11-10-2017.
Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις
30-10-2017 (σε ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 24-10-2017.
Στην συνέχεια η Γραμματεία θα ελέγξει:
 
1. κατά πόσο ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της
πρακτικής. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών με
την προϋπόθεση ότι οι Διδακτικές Μονάδες των μαθημάτων που έχει περάσει ο
φοιτητής αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3  των Διδακτικών Μονάδων του
Προγράμματος Σπουδών, καθώς και ότι ο φοιτητής οφείλει μέχρι ένα μάθημα
ειδικότητας.
 
2. την καταλληλότητα του φορέα όσον αφορά στη συνάφεια με το αντικείμενο
σπουδών του ασκουμένου φοιτητή.
Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης περιορισμένου αριθμού πρακτικών μέσω
ΕΣΠΑ (θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας). Στην ιστοσελίδα του
Τμήματος στην ενότητα "Πρακτική" περιέχεται ενδεικτική λίστα με φορείς
στους οποίους οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2671027311,
gramdmc@teiion.gr).