Οι πρωτοετείς φοιτητές, καλούνται όπως αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος  (Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Α. Τρίτση 1, Αργοστόλι ΤΚ 28100) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς – αλλογενείς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας διαμονής).
  2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν προς το Τμήμα έως τις 2 Οκτωβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου).