ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——

 

 

 

Νέα Ιωνία, Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Α. Π.:  6212

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(ΙΚΥ)

——

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

——

 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

 

Υπ’ όψιν:   1) Προέδρου Τμήματος/Σχολής

2) Προϊστάμενης/ου Γραμματείας

 

 

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 – Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών

 

Tο ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας, παρά τη δραστική μείωση των πιστώσεων λόγω της δημοσιονομικής περιστολής, αναζήτησε πόρους και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, για την κατάρτιση και χρηματοδότηση προγραμμάτων χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών.   Συγκεκριμένα, το «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» έχει ενταχθεί σε άξονα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ και αποτελεί δράση οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών ΑΕΙ που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο τη συνέχιση και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ήδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκηρύχθηκαν κατ’ ελάχιστον 3.685 θέσεις υποτροφιών και ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων, ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή του Υ.Π.Π.Ε.Θ.  Ωστόσο, η ολοκλήρωση του προγράμματος δεν είναι εφικτή χωρίς τη  συνδρομή  σας.  Όπως προβλέπεται στην με αριθμ. 54397/Ζ1/29-3-2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Ανάπτυξης, την αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων του ανωτέρω προγράμματος έχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων /Σχολών των ΑΕΙ.

Αύριο θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων, στον οποίο περιλαμβάνονται 17 φοιτητές του Τμήματος/Σχολής σας, οι οποίοι θα κληθούν να σας υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως 9/6/2017,  προκειμένου να ελεγχθούν από εσάς και να εγκριθεί η υποτροφίας τους.  Το ΙΚΥ, προς διευκόλυνση του έργου των Γραμματειών που θα πραγματοποιήσουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών των επιλεγέντων υποψηφίων, έχει αναπτύξει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (πλατφόρμα) για την χρήση της οποίας απαιτείται ο ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου επαφής/επικοινωνίας.

Θα ακολουθήσει μήνυμα σχετικά με την ταυτοποίηση(όνομα χρήστη, κωδικός) του υπαλλήλου επαφής (ανά Τμήμα/Σχολή), συνοδευόμενο από οδηγίες χρήσης (manual) της εφαρμογής και  οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών καθώς και εν γένει την διαδικασία ελέγχου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

  Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

 

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.